Proces rewitalizacyjny w Pułtusku: konsultacje społeczne i warsztaty eksperckie

Proces rewitalizacyjny w Pułtusku: konsultacje społeczne i warsztaty eksperckie

Z dniem 10 stycznia 2024 roku, Komisja Rady Miejskiej w Pułtusku dała początek publicznym konsultacjom. Miały one na celu omówienie projektu uchwały w sprawie określenia obszaru, który podlegałby degradacji, jak również miejsca przeznaczonego do procesu rewitalizacji. Termin nadsyłania uwag oraz propozycji wyznaczono na 14 lutego tego samego roku.

Pod koniec stycznia, dokładnie 29 i 30 dnia miesiąca, w Centrum Dziedzictwa Kulturowego, mieszczącym się przy ulicy Rynek 13, odbyło się dwoje znaczących wydarzeń konsultacyjnych. Pierwsze z nich polegało na prezentacji planowanego do rewitalizacji obszaru oraz dyskusji na temat jego wyznaczenia. Drugie natomiast łączyło prezentację z warsztatami, podczas których omawiano problemy oraz potencjał przyszłej strefy rewitalizacji.

Spotkanie zgromadziło wiele istotnych dla miasta osób. W sesji udział wziął radny Rady Miejskiej, Burmistrz Wojciech Gregorczyk wraz z Zastępcą Burmistrza Mateuszem Miłoszewskim, reprezentanci jednostek budżetowych Gminy Pułtusk i spółek gminnych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz mieszkańcy miasta. Spotkanie prowadzili doświadczeni eksperci ds. rewitalizacji Andrzej Brzozowy, Rafał Gajewski, Darek Brzozowski z firmy Projekty Miejskie.

Podczas debaty przeprowadzonej 29 stycznia, uczestnicy dyskutowali na temat ciągłości działań rewitalizacyjnych w Gminie Pułtusk, zarządzaniu realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji czy zmianach demograficznych i przestrzennych wpływających na proces rewitalizacji. W trakcie debaty omawiano także kryteria wyznaczania granic obszaru rewitalizacji.

Drugi dzień warsztatów poświęcono na omówienie głównych problemów i potencjału obszaru rewitalizacji. Wśród najważniejszych kwestii zidentyfikowano m.in. wysokie bezrobocie, zagrożenie powodziowe niektórych terenów, ograniczoną dostępność komunikacyjną, czy liczne źródła ciepła opalane paliwem stałym. Z drugiej strony, za potencjały uznano wysoką atrakcyjność turystyczną obszaru, dużą liczbę zabytków, walory krajobrazowe oraz dostęp do infrastruktury sportowej i edukacyjnej.