Współpraca między Pułtuskiem a Urzędem Marszałkowskim w sprawie ochrony przyrody

Współpraca między Pułtuskiem a Urzędem Marszałkowskim w sprawie ochrony przyrody

Spotkanie zorganizowane 15 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim Pułtusk, na którym obecna była Pani Marzena Cendrowska, pełniąca obowiązki Burmistrza Miasta Pułtusk, było owocem jej współpracy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie. Głównym celem spotkania było omówienie problemu dotyczących różnorodnych form ochrony środowiska naturalnego występujących w obrębie gminy. Obejmują one Nadbużański Park Krajobrazowy, Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwaty, pomniki przyrody oraz tereny objęte programem Natura 2000, do których stosowane są specjalne regulacje prawne.

Urząd Marszałkowski jest odpowiedzialny za przekształcenie rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego na uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego odnoszące się do obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych. Realizacja tego zadania wymaga uprzedniego uzgodnienia projektów uchwał z lokalnymi radami gmin, w tym przypadku z gminą Pułtusk. Warto dodać, że projekty odnoszące się do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu już zyskały akceptację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wszystkich gmin, na terenie których są położone wymienione obszary chronione.

Na przeszkodzie do pełnej realizacji tych planów stała jedynie Rada Miejska w Pułtusku z poprzedniej kadencji, która blokowała dalsze działania nad dokumentami mającymi na celu ochronę przyrody na Mazowszu. Mając na uwadze fakt, że 23 maja 2024 roku o godzinie 14:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Sesji Nadzwyczajnej na wniosek Radnych nowych kadencji, Marzena Cendrowska zaprosiła na to spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, aby mogli oni przedstawić i wyjaśnić proponowane zmiany w regulacjach.